تبلیغات
نور الهدی -اندیشه اسلامی - آیا دیدن فیلم مستهجن وفیلم برداری زن از مرد جایز است.؟

نور الهدی -اندیشه اسلامی

امام علی(ع) :با بخشش، قدر و منزلت انسان بالا رود؛ و با فروتنی، نعمت كامل شود.

آیا فیلم برداری زن از مرد جایز است؟/آیا دیدن فیلم مستهجن برای افراد متأهل جایز است؟

نگاه حرام در شرع مقدس عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ)؛ خواه با قصد لذت و شهوت باشد یا بدون آن. و نیز نگاه به صورت و دست ها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد. همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز صورت، گردن و دست ها و مقداری از پا)؛ خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده، اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد.

آیا فیلم برداری زن از مرد جایز است؟/آیا دیدن فیلم مستهجن برای افراد متأهل جایز است؟

نگاه حرام در شرع مقدس عبارت است از: نگاه مرد به بدن زن نامحرم (به جز صورت و دست ها تا مچ)؛ خواه با قصد لذت و شهوت باشد یا بدون آن. و نیز نگاه به صورت و دست ها اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد. همچنین نگاه زن به مرد نامحرم (به جز صورت، گردن و دست ها و مقداری از پا)؛ خواه با قصد باشد یا بدون آن و نیز به مواضع یاد شده، اگر با قصد شهوت یا ترس افتادن به حرام باشد.

 

امام علی (ع)مَنْ غَضَّ طَرْفَهُ اَراحَ قَلْبَهُ؛

هر كس چشم خود را [از نامحرم] فرو بندد، قلبش راحت مى ‏شود

 

توجه به چنداستفتای زیر در روشن تر شدن مطلب اهمیت دارد :

 

جشن با موسیقی زنده

 

س . حضور در جشن هایى که موسیقى در آن ها نواخته مى شود و افراد مبادرت به رقص مى کنند، براى فیلم بردارى چه حکمى دارد؟ فیلم بردارى مرد از مجالس مردان و زن از مجالس زنان چه حکمى دارد؟ ظاهر کردن فیلم هاى جشن هاى عروسى توسط مرد، چه آن خانواده را بشناسد و چه آن خانواده را نشناسد، داراى چه حکمى است؟ و همچنین ظاهرکردن آن توسط زن چه حکمى دارد؟ و آیا استفاده از موسیقى در آن فیلم ها جایز است؟

  ج. حضور در جشن هاى شادى و فیلم بردارى مردان از مجالس مردان و زنان از مجالس زنان در صورتى که مستلزم گوش دادن به غنا یا موسیقى حرام و یا ارتکاب هر عمل حرام دیگرى نباشد، اشکال ندارد. ولى فیلم بردارى مردان از مجالس زنان یا زنان از مجالس مردان اگر مستلزم نظر کردن به ریبه یا مفاسد دیگرى باشد، جایز نیست و همچنین به کارگیرى موسیقى لهوى که مناسب با مجالس لهو و گناه باشد در فیلم ها نیز حرام است.

 

 نگاه به فیلم از تلویزیون

 

س . با توجه به کیفیت فیلم ها (خارجى یا داخلى) و موسیقى که از تلویزیون جمهورى اسلامى پخش مى شود، دیدن و گوش دادن به آن ها چه حکمى دارد؟

 

ج. اگر افراد شنونده و بیننده تشخیص دهند موسیقى که از رادیو و تلویزیون پخش مى شود از نوع موسیقى لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه است و یا دیدن فیلمى که از تلویزیون پخش مى شود، مفسده دارد، دیدن و شنیدنِ آن ها براى آنان جایز نیست و مجرّد پخش از رادیو و تلویزیون حجّت شرعى براى جواز محسوب نمى شود

 

س . تلویزیون ها یا کانال هاى پخش مستقیم ماهواره اى یک سلسله برنامه هاى اجتماعى را به نمایش مى گذارند که بیانگر مسائل اجتماعى جامعه غربى است و به ترویج افکار فاسدى از قبیل تشویق به اختلاط زن و مرد و ترویج روابط نامشروع مى پردازند، به طورى که این برنامه ها بعضى از مؤمنین را نیز تحت تأثیر قرار داده است. دیدن آن ها براى کسى که احتمال تأثیرپذیرى او مى رود، چه حکمى دارد؟ آیا این حکم نسبت به کسى که آن برنامه ها را به قصد نقد و بیان نکات منفى آن ها و نصیحت مردم به ندیدن آن ها، مى بیند، تفاوت دارد؟

 

 

 

  ج. نگاه به این برنامه ها اگر از روى لذّت بوده و یا خوف تأثیرپذیرى و فساد، وجود داشته باشد، جایز نیست. ولى مشاهده به قصد نقد و آگاه کردن مردم از خطرات و نکات منفى آن ها براى کسى که اهلیّت آن را دارد و مطمئن است که از آن برنامه ها تأثیر نمى پذیرد و به فساد نمى افتد، اشکال ندارد، البته اگر مقرّراتى باشد باید رعایت شود.

 

دیدن فیلم شهوت انگیز

 

س . آیا دیدن فیلم هاى شهوت انگیز براى فرد متأهل جایز است؟

 

ج. اگر دیدن آن ها به قصد تحریک شهوت باشد و یا موجب تحریک آن شود، جایز نیست.

 

س. دیدن فیلم هایى که راه صحیح نزدیکى با زن باردار را آموزش مى دهند، براى مردان متأهل، با توجه به این که باعث به حرام افتادن آنان نمى شود، چه حکمى دارد؟

 

ج. دیدن این فیلم ها که همیشه بانگاه شهوت برانگیز همراه است، جایز نیست.

 

س. آیا براى زن و شوهر دیدن فیلم هاى ویدئویى جنسى در خانه، جایز است؟ آیا براى فرد مبتلا به قطع نخاع، دیدن این فیلم ها به قصد تحریک شهوت و تمکن از نزدیکى با همسرش، جایز است؟

 

ج. برانگیختن شهوت توسط فیلم هاى ویدئویى جنسى جایز نیست.

 

س . خرید و فروش و اجاره فیلم هاى ویدئویى مبتذل و همچنین ویدئو چه حکمى دارد؟

 

ج. اگر فیلم ها در بردارنده تصاویر زننده اى که شهوت را تحریک کرده و موجب انحراف و فساد مى شوند و یا مشتمل بر غنا و موسیقى لهوى مناسب با مجالس لهو و گناه باشند، تولید و خرید و فروش و اجاره فیلم ها و همچنین اجاره ویدئو براى استفاده از آن در این امور، جایز نیست.

 

نظارت بر فیلم ها

 

س . نظارت کارمندان وزارت ارشاد بر انواع فیلم ها و مجلات و نشریات و نوارها براى تشخیص موارد مجاز آن ها، با توجه این که نظارت، مستلزم مشاهده عینى و گوش دادن به آن هاست، چه حکمى دارد؟

 

ج. دیدن وگوش دادن به آن ها توسط مأمورین نظارت، در مقام انجام وظیفه قانونى به مقدار ضرورت اشکال ندارد، ولى باید از قصد لذت و ریبه احتراز کنند و واجب است افرادى که براى نظارت و بررسى گمارده مى شوند از جهت فکرى و روحى زیر نظر و راهنمایى مسئولین باشند.

 

س . دیدن فیلم هاى ویدئویى که گاهى تصاویر منحرف کننده اى دارند، به قصد نظارت و حذف بخش هاى فاسد آن ها براى ارائه به دیگران چه حکمى دارد؟

 

ج. دیدن این فیلم ها اگر به منظور اصلاح فیلم و حذف تصاویر فاسد و گمراه کننده آن ها باشد اشکال ندارد بشرط این که کسى که اقدام به این کار مى کند مصون از افتادن به حرام باشد.

 

چند سوال دیگر

 

س . مشاهده پنهانى فیلم ها وتصاویرى که طبق قانون دولت اسلامى ممنوع هستند، اگر مفسده اى نداشته باشند، چه حکمى دارد؟ حکم آن ها نسبت به زن و شوهرهاى جوان چیست؟

 

  ج. با فرض ممنوع بودن، اشکال دارد.

 

س . مشاهده فیلم هایى که گاهى در بردارنده اهانت به مقدسات جمهورى اسلامى و مقام معظم رهبرى هستند، چه حکمى دارد؟

 

ج. واجب است از آن ها اجتناب شود.

 

س . دیدن فیلم هاى ایرانى که بعد از انقلاب تولید شده اند و در آن ها زنان با حجاب ناقص ظاهر مى شوند و گاهى بدآموزى هایى نیز دارند، چه حکمى دارد؟

 

ج. اصل مشاهده این فیلم ها اگر به قصد لذت و ریبه نباشد و موجب وقوع در مفسده هم نگردد، فى نفسه اشکال ندارد ولى فیلم سازان باید از تهیه و تولید فیلم هایى که با تعالیم ارزشمند اسلامى منافات دارد، خوددارى کنند.

 

س. خرید و فروش و نگهدارى مجلات لباس هاى زنانه که عکس زنان اجنبى در آن ها وجود دارد و براى انتخاب لباس به کار مى روند، چه حکمى دارد؟

 

ج. مجرّد وجود عکس هاى زنان اجنبى در این مجلاّت مانع جواز خرید و فروش و بهره بردارى از آن ها براى انتخاب لباس نیست مگر آن که عکس ها، به گونه اى باشد که موجب مفسده شود.

 

س . آیا خرید و فروش دوربین فیلم بردارى جایز است؟

 

ج. خرید و فروش دوربین فیلم بردارى تا زمانى که به قصد استفاده در امور حرام نباشد، اشکال ندارد.

 

پی نوشت:

(1)مطابق با رساله ی اجوبه الاستفتاءات حضرت آیت الله العظمی خامنه ای

طبقه بندی: پیامها،

[ دوشنبه 12 مرداد 1394 ] [ 10:34 ق.ظ ] [ نور الهدی اندیشه اسلامی ]

[ نظرات() ]


مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ، اس ام اس های عاشقانه